Tên / Số / ký hiệu : Số: 27/PGDĐT-TCCB
Về việc / trích yếu

V/v đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Ngày ban hành 24/01/2018
Loại văn bản Công văn Phòng
Người ký duyệt Trịnh Hồng Mạnh
Xem : 181 Tải về
Nội dung chi tiết
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS
 
         Thực hiện Công văn số 90/SGDĐT-TCCB ngày 23/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên theo các điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng chức dạnh nghề nghiệp (quy định tại các Thông tư số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Liên bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ), Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường thực hiện những nội dung sau:
I. Các lớp bồi dưỡng
1. Bậc học mầm non
a) Lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để xét thăng hạng giáo viên mầm non từ hạng IV lên hạng III)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng IV (Mã số V.07.02.06);
- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mầm non trở lên.
b) Lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.05);
- Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm mầm non trở lên.
2. Cấp Tiểu học
a) Lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng IV lên hạng III)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số V.07.03.09;
- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm tiểu học hoặc Cao đẳng Sư phạm trở lên, các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy;
b) Lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.08;
- Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiểu học trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên, các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy.
3. Cấp THCS
a) Lớp bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở hạng I (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đạng giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.11;
- Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
b) Lớp bồi dưỡng giáo viên Trung học  cơ sở hạng II (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng giáo viên Trung học cơ sở hạng III lên hạng II)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đạng giữ ngạch lương Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.12;
- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.
Lưu ý: Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên để thi/xét thăng hạng chức dạnh nghề nghiệp theo quy định phải qua lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
II. Địa điểm tổ chức, thời gian, kinh phí bồi dưỡng
1. Địa điểm tổ chức: Trung tâm tỉnh liên kết với các cơ sở bồi dưỡng mở tại Trung tâm tỉnh hoặc tại các trường THPT đủ điều kiện tổ chức lớp. Tùy theo số lượng người học, Sở sẽ chỉ đạo Trung tâm tỉnh phối hợp với các Trường THPT lựa chọn địa điểm mở lớp phù hợp, thuận lợi cho người học.
2. Thời gian bồi dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (240 tiết, học vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần; dự kiến khai giảng vào tháng 2/2018)
3. Kinh phí: Kinh phí do học viên tự đóng góp theo mức thu quy định của các cơ sở bồi dưỡng (từ 2,5 đến 2,7 triệu đồng/học viên/khóa học).
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên để cán bộ giáo viên có nhu cầu đăng ký bồi dưỡng. Danh sách đăng ký các trường tổng hợp (theo mẫu đính kèm) bản cứng có dấu gửi về Phòng (qua Ông Phan Đình Hòa) và gửi qua email hoahiengd@gmail.com trước ngày 01/02/2018./.
 
Nơi nhận:                
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;                         
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, TCCB.
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
Trịnh Hồng Mạnh